Informacje o ulgach

INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH ULGACH W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sokółce Nr LVIII/429/14 z dnia 26 czerwca 2014r.

Na podstawie przepisów szczególnych uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach są:

 1. posłowie na Sejm i senatorzy – legitymacja poselska lub senatorska;
 2. dzieci do 4 lat włącznie– na podstawie oświadczenia rodzica czy opiekuna lub dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
 3. osoby, które ukończyły 70 lat – na podstawie dowodu osobistego;
 4. inwalidzi wojenni i wojskowi – książeczka inwalidy wojennego (wojskowego);
 5. przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu, o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa inwalidztwa) – na podstawie dokumentu stwierdzającego inwalidztwo wojenne lub wojskowe i  zaliczenie do I grupy inwalidzkiej osoby podlegającej opiece;
 6. umundurowani funkcjonariusze policji i straży miejskiej w czasie pełnienia służby – na podstawie legitymacji służbowej;
 7. honorowi dawcy krwi I stopnia – na podstawie ważnej legitymacji „Honorowego Dawcy Krwi” I stopnia wraz z dowodem osobistym;
 8. dzieci i młodzież do ukończenia 24 roku życia o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności (analogicznie dawna - I, II, III grupa inwalidztwa) z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wraz z rodzicem lub opiekunem towarzyszącymprzy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo – wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej i z powrotem, na podstawie dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności;
 9. osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (analogicznie dawna -I, II grupa inwalidztwa) wraz ze wskazanym opiekunem przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego i z powrotem – na podstawie dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I, II grupy inwalidów) oraz zaświadczenia z ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego i dowodu osobistego.
 10. osoby niewidome, ociemniałe i niweidzące wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem i opiekunem – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem symbolu niepełnosprawności 04-O;
 11. cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z towarzyszącym im przewodnikiem - na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wystawionej przez organ rentowy.

Na podstawie przepisów szczególnych do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich liniach są uprawnieni:

 1. studenci wyższych szkół i wyższych szkół zawodowych brz względu na wiek – ważna legitymacja studencka;
 2. dzieci w wieku powyżej lat 4 do lat 7 – na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna lub dokumentu stwierdzającego o wieku dziecka;
 3. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
 4. osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności ( analogicznie dawna I grupa inwalidzka) wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem – na podstawie dokumentu stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności, wraz z dowodem osobistym;
 5. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i lekkim, z orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (analogicznie dawna II i III grupa inwalidzka) - na podstawie dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa i niepełnosprawności;
 6. osoby niewidome, ociemniałe i niewidzące wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem i opiekunem - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności;
 7. emeryci – na podstawie legitymacji emeryta wraz z dowodem osobistym;
 8. osoby objęte Programem "Karta Dużej Rodziny" - na podstawie imiennej Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość: dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka;
 9. kombatanci - na podstawie legitymacji kombatanckiej;
 10. weterani poszkodowani - na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryt - rencista.

UZNANIE UPRAWNIEŃ DO PRZEJAZDU BEZPŁATNEGO LUB ULGOWEGO NASTĘPUJE NA PODSTAWIE AKTUALNYCH I WAŻNYCH DOKUMENTÓW ODPOWIEDNICH DLA RODZAJU I ZAKRESU UPRAWNIEŃ.

Gmina Sokółka